سوال روز 24 خرداد ماه مسابقه پیامكی "خادم ملت"

در روز 8 تیرماه مصادف با 14 امین دوره انتخابات ریاست جمهوری به برگزیدگان این مسابقه به قید قرعه هدایایی اهدا خواهد شد.

1403/03/24
|
18:06

سوال پیامكی روز 24 خرداد ماه

با تدبر در بخش پایانی كدامیك از آیات زیر می توان مشاركت در انتخابات ریاست جمهوری را به منزله مشاركت در نیكی و رستگاری دانست ؟

1- آیه شریفه 159 از سوره مباركه آل عمران

2- آیه شریفه 53 از سوره مباركه انفال

3-آیه شریفه دوم از سوره مباركه مائده


گزینه درست را به همراه عبارت "خادم ملت" به سامانه پیامكی 30000114 ارسال نمایید.

دسترسی سریع