سوال روز 25 خرداد ماه مسابقه پیامكی "خادم ملت"

در روز 8 تیرماه مصادف با 14 امین دوره انتخابات ریاست جمهوری به برگزیدگان این مسابقه به قید قرعه هدایایی اهدا خواهد شد.

1403/03/25
|
02:41

سوال پیامكی روز 25 خرداد ماه

با تدبر در كدامیك از آیات زیر می توان مشاركت برای انتخابات رئیس جمهور را به منزله یك امانت الهی دانست؟

1- آیه شریفه 72 از سوره مباركه احزاب

2- آیه شریفه 58 از سوره مباركه نساء

3-آیه شریفه 32 از سوره مباركه معارج


گزینه درست را به همراه عبارت "خادم ملت" به سامانه پیامكی 30000114 ارسال نمایید.

دسترسی سریع