سوال روز 21 خرداد ماه مسابقه پیامكی "خادم ملت"

در روز 8 تیرماه مصادف با 14 امین دوره انتخابات ریاست جمهوری به برگزیدگان این مسابقه به قید قرعه هدایایی اهدا خواهد شد.

1403/03/21
|
12:09

سوال پیامكی روز 21 خرداد ماه

با تدبر در كدامیك از آیات زیر می توان ویژگی شنوا بودن رئیس جمهور را دریافت كرد؟

1- آیه شریفه 25 از سوره مباركه حدید

2-آیه شریفه 95 از سوره مباركه نساء

3-آیه شریفه 61 از سوره مباركه توبه


گزینه درست را به همراه عبارت "خادم ملت" به سامانه پیامكی 30000114 ارسال نمایید.

دسترسی سریع